Алімпіядныя заданні па беларускай літаратуры для 5-га класа

- 13:31Методичка, Подготовка к олимпиадам

 

Таццяна ЛОЙША,
настаўнік беларускай мовы і літаратуры
ДУА “Сярэдняя школа № 41 імя А.М.Кузняцова г. Гродна”

 

 

 

 

 

 

Заданне 1

Ці згодны вы з выказваннямі? Запоўніце табліцу (+/–). (Максімальная колькасць балаў – 5; па 0,5 б. за кожны правільны адказ.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Легенда – гэта займальны аповед пра неверагодныя і фантастычныя падзеі і прыгоды.
2 Галоўныя героі народнай казкі “Музыкі” – гэта асёл, сабака, кот і певень.
3 Аўтар літаратурнай казкі “Падслуханая казка” – Максім Багдановіч.
4 Сапраўднае імя Якуба Коласа – Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч.
5 Прыкладам чарадзейнай казкі з’яўляецца “Разумная дачка”.
6 “Студзень пагодны – год будзе плодны”, – гэта прыкмета.
7 Загадкі ствараюцца з дапамогай апісання, пытання, супастаўлення.
8 Прыказка звычайна складаецца з дзвюх частак – паведамлення і вываду.
9 “Васількі” Міхася Лынькова – гэта аповесць.
10 Цітаўкі – гатунак яблыкаў (буйныя кісла-салодкія плады).

Адказы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+

+

+

+

+

+

1 Казка. 3 Андрэй Федарэнка. 5 “Залаты птах”. 9 Апавяданне.

 

Заданне 2

Запоўніце табліцу. (Максімальная колькасць балаў – 5; па 1 б. за кожны правільны адказ)

Аўтар

Назва твора

Галоўныя героі

Жанр

Анатоль Кудравец

 

Кастусь, дзед Агей, Мішка, Валік

Апавяданне

Якуб Колас

“На рэчцы”

 

Урывак з паэмы

Уладзімір Караткевіч

“Былі ў мяне мядзведзі”

Сяргейка, Бурык

 

 

“Страта”

Стась, Міця

Апавяданне

Міхась Лынькоў

 

Міколка

Апавяданне

Адказы. 1 “Цітаўкі”. 2 Костусь. 3 Апавяданне. 4 Генрых Далідовіч. 5 “Васількі”.

 

Заданне 3

Знайдзіце “чацвёрты” лішні. (Максімальная колькасць балаў – 5; па 0,5 б. за кожны правільны адказ)

1 “Музыкі”, “Нямоглы бацька”, “Залаты птах”, “Разумная дачка”.
2 Галіна, Васілёк, Барына, Нара.
3 Апавяданне, аповесць, эпітэт, казка.
4 “Страта”, “Лісце”, “Кропля”, “Верасень”.
5 Кепачка, пенал, компас, партфель.
6 Чарадзейныя, бытавыя, магічныя, пра жывёл.
7 Якуб Колас, Аляксандр Пушкін, Максім Багдановіч, Анатоль Грачанікаў.
8 Параўнанне, прыказка, прыкмета, павер’е.
9 Уладзя, Костусь, Алесь, Міколка.
10 Экспазіцыя, сюжэт, завязка, развязка.

Адказы. 1. “Нямоглы бацька”; 2. Нара; 3. Эпітэт; 4. “Страта”; 5. Партфель; 6. Магічныя; 7. Аляксандр Пушкін; 8. Параўнанне; 9. Міколка; 10. Сюжэт.

 

Заданне 4

Прачытайце радкі верша і запоўніце табліцу. (Максімальная колькасць балаў – 5; па 1 б. за кожны правільны адказ.)

Дагарэў за брамай ____________________,
Месяц паміж воблачкаў плыве.
Выйду зноў, як у мінулы май,
Басанож прайдуся па траве.
Дымная, сцюдзёная раса,
Цёмныя ў траве ад ног сляды.

Заданні

Адказ

 

Адказ

1 Аўтар верша

 

Уладзімір Караткевіч

2 Назва твора

 

“Бацькаўшчына”

3 Тэма верша

 

Тэма Радзімы, роднага краю

4 Прапушчанае слова

 

Небакрай

5 Вызначце мастацкі сродак: дымная раса

 

Эпітэт

 

Заданне 5

Па прыведзеных ніжэй радках назавіце твор і яго аўтара. (Максімальная колькасць балаў – 5; па 0,5 б. за кожны правільны адказ.)

Радкі з верша

Аўтар

Назва твора

Чую тваю жаўруковую музыку
У скошаную травах мурожных.

Яўгенія Янішчыц

“Мова”

Як звіняць яны сардэчнаю струною,
Праз усё жыццё ідуць са мною.

Пятрусь Броўка

“Калі ласка!”

Здароў, марозны, звонкі вечар!
Здароў, скрыпучы, мяккі снег!

Максім Багдановіч

“Зімой”

Глянь на зямлю залатую,
Пяшчотную, сумную, чыстую,
Нехта па ёй вандруе,
У паветра ўзнімаючы лісце.

Уладзімір Караткевіч

“Лісце”

Трымціць раса на звонкіх павуцінах,
І травастою пах яшчэ не знік.

Анатоль Грачанікаў

“Верасень”

 

Заданне 6

Назавіце літаратурнага героя па цытаце з твора. (Максімальная колькасць балаў – 5; па 0,5 б. за кожны правільны адказ.)

1 “Быў самым цярплівым і ўважлівым дзедавым слухачом”.
2 “Быў у акулярах, надзвычай белы”.
3 “Стаў мастаком-анімалістам. Тым, хто малюе звяроў”.
4 “Адважны і дужы хлапчына, які шчырым сэрцам таксама кахаў сяброўку юнацтва – Галіну”.
5 “А меншы сын ні да чога спрыту не меў: сядзеў у запечку ды лучынкі стругаў”.
6 “Вочы яе блакітныя, колеру азёрнай хвалі, заўсёды весела ўсміхаліся”.
7 “Болей іншых трымаўся ён за Закон”.
8 “Добра малявала, да таго ж ведала і любіла мноства самых розных кветак”.
9 “Пасля такога здарэння ён стаў ціхім і яшчэ больш задуменным”.
10 “Сінімі васількамі адцвіталі вочы хлопчыка”.

Адказы. 1 Кастусь. 2 Міця. 3 Сяргейка. 4 Васілёк. 5 Іван. 6 Нара. 7 Гнат. 8 Марыйка. 9 Базыль. 10 Міколка.

 

Заданне 7

Суаднясіце правы і левы слупок. (Максімальная колькасць балаў – 5; па 0,5 б. за кожны правільны адказ.)

1 __, 2 __, 3 __, 4 __, 5 __, 6 __, 7 __, 8 __, 9 __, 10 __.

1 Займальны аповед пра неверагодныя і фантастычныя падзеі і прыгоды.

А Прыказка

2 Супастаўленне двух прадметаў або дзвюх з’яў на аснове іх падабенства.

Б Павер’е

3 Трапнае народнае выслоўе, часцей з павучальным зместам, якое дае вобразную ацэнку чалавечым паводзінам, учынкам, якасцям.

В Канфлікт

4 Трапнае народнае выслоўе, у якім прадказваецца пэўны вынік, пацверджаны народным вопытам.

Г Казка

5 Сутыкненні, супярэчнасці характараў персанажаў.

Д Літаратурны герой

6 Жыццёвая з’ява або кола з’яў, якія прыцягнулі ўвагу аўтара, зацікавілі яго.

Е Тэма

7 Вусны народны аповед, заснаваны не на жыццёвым вопыце, а на фантазіі, часам на містыцы.

Ё Параўнанне

8 Дзеючая асоба ў мастацкім творы, надзелена адметнымі рысамі характару.

Ж Прыкмета

9 Вобразнае апісанне ўтоенага прадмета ці з’явы, якое патрабуе разгадкі.

З Легенда

10 Фантастычнае апавяданне, заснаванае на паэтызацыі гістарычных падзей і ўслаўленні народных герояў.

І Загадка

Адказы. 1Г, 2Ё, 3А, 4Ж, 5В, 6Е, 7Б, 8Д, 9І, 10З.

 

Заданне 8

Разгадайце крыжаванку. (Максімальная колькасць балаў – 5; па 0,5 б. за кожны правільны адказ.)

 

1 Назва верша, з якога ўзяты наступныя радкі:

Дождж прарваўся ветрам
У спякоту,
Па пясках ударыў
Буйным шротам. (“Кропля”)

2 Найбольшае напружанне сюжэта. (Кульмінацыя)

3 Паслядоўнае разгортванне падзей, у якіх раскрываюцца характары і ўзаемаадносіны герояў. (Сюжэт)

4 Хатні настаўнік у дарэвалюцыйнай беларускай вёсцы. (Дарэктар)

5 Трапнае народнае выслоўе, часцей з павучальным зместам, якое дае вобразную ацэнку чалавечым паводзінам, учынкам, якасцям. (Прыказка)

6 Адгадка бедняка на загадку пана: “што на свеце сыцей за ўсё”? (казка “Разумная дачка”). (Зямля)

7 Мастацкае азначэнне, якое вобразна (жыва, наглядна, паэтычна) характарызуе прадмет, з’яву, чалавека. (Эпітэт)

8 Якія кветкі сніла Марыйка ў казцы А.Федарэнкі “Падслуханая казка”? (Маргарыткі)

9 Захворванне крыві, ці белакроўе. (Лейкоз)

10 Трапнае народнае выслоўе, у якім прадказваецца пэўны вынік, пацверджаны народным вопытам. (Прыкмета)

 

Заданне 9

Запішыце прапушчаныя тэрміны. (Максімальная колькасць балаў – 6; па 1 б. за кожны правільны адказ)

1 _____________ – мастацкае азначэнне, якое вобразна (жыва, наглядна, паэтычна) характарызуе прадмет, з’яву, чалавека.

2 _____________ – займальны аповед пра неверагодныя і фантастычныя падзеі і прыгоды.

3 _____________ – апісанне прыроды, якое дапамагае чытачу выразна ўявіць месца дзеяння, настроіць на ўспрыманне падзей, спрыяе раскрыццю ўнутранага стану героя ці самога аўтара (або апавядальніка).

4 _____________ – трапнае народнае выслоўе, часцей з павучальным зместам, якое дае вобразную ацэнку чалавечым паводзінам, учынкам, якасцям.

5 _____________ – супастаўленне двух прадметаў або дзвюх з’яў на аснове іх падабенства.

6 ____________ – паслядоўнае разгортванне падзей, у якіх раскрываюцца характары і ўзаемаадносіны герояў.

Адказы: эпітэт, казка, пейзаж, прыказка, параўнанне, сюжэт.

 

Заданне 10

Запоўніце табліцу. (Максімальная колькасць балаў – 5; па 1 б. за кожны правільны адказ)

Аўтар

Назва твора

Галоўныя героі

Жанр

Якуб Колас

“У старых дубах”

Базыль, Грышка

 

 

“Нямоглы бацька”

Гнат, Пятро, бацька

Казка

Генрых Далідовіч

 

Стась, Міця

Апавяданне

Андрэй Федарэнка

“Падслуханая казка”

 

Казка

Максім Танк

“Ля вогнішч начлежных”

Галіна, Васілёк, Барына

 

Адказы: апавяданне; Уладзімір Караткевіч; “Страта”; Марыйка; легенда; “Васількі”.

 

Заданне 11

Запішыце назвы твораў. (Максімальная колькасць балаў – 5; па 1 б. за кожны правільны адказ)

Радкі з твора

Назва

– За тое, што вы не паслухалі свае маткі і кінулі сваю радзіму, вы будзеце вечна кружыцца па свеце і ніколі не збудзеце сваёй жальбы па родных кутках, і нідзе не будзеце мець вы прытулку на свеце.

 

Базыль і Грышка – найлепшыя дружакі. Даўно ўжо цягнецца іх дружба – як запамятаюць. Дзве зімы ў школе сядзелі яны на адной лаўцы і трэцяе лета пасуць разам каровак.

 

Часамі, калі мне бывае нялёгка на душы, калі мне нехта зробіць прыкрасць ці калі я сам ашукаюся альбо зраблю ганебны ўчынак, я думаю: жыў бы Міця, дык ён памог бы мне лепш ва ўсім разабрацца.

 

Ранняй вясной яна любіла дзьмухаўцы і лотаць, улетку – смолкі і валошкі, увосень – вяргіні і астры… Якая ж з гэтых кветак самая прыгожая, самая любімая? За акном цяпер не вясна, не лета і не восень, а сцюдзёная зіма, белыя гурбы снегу, і адзіныя кветкі – тыя, што намаляваў мароз на аконным шкле.

 

Рабілі заўсёды так: пад вечар, калі сонца садзілася за лес, а з лагчыны пачыналі напаўзаць халодныя цені, хто-небудзь адзін ішоў у будку да старога Агея. Будка стаяла пасярод саду, і з травяністай дарогі, па якой мала хадзілі і яшчэ менш ездзілі, яе можна было ўбачыць, толькі добра прыгледзеўшыся…

 

Адказы: “Крыніца”, “У старых дубах”, “Страта”, “Падслуханая казка”, “Цітаўкі”.

 

Заданне 12

Запішыце адказы на прапанаваныя заданні. (Максімальная колькасць балаў – 6; па 1 б. за кожны правільны адказ)

1 Да якога жанру вуснай народнай творчасці адносіцца наступнае выказванне: “Няма смачнейшай вадзіцы, як з роднай крыніцы”?

2 Вызначце мастацкі сродак у падкрэсленых словах:

Вось тут лясок, вось крыж пахілы,
Як вартаўнік чыёй магілы,
На ціхай горцы пахіліўся…

3 Хто аўтар верша “Калі ласка!”?

4 Яны бываюць бытавымі, чарадзейнымі, пра жывёл. Пра што ідзе размова?

5 Знайдзіце эпітэт у наступных радках, запішыце яго.

Узрывайце ж іх санямі, коні!
Звіні, вясёлых бомаў медзь!
Вакол лятуць бары і гоні,
У грудзях пачала кроў кіпець.

6 У сюжэце мастацкага твора выдзяляюць некалькі ключавых момантаў – этапаў. Які этап прапушчаны: экспазіцыя – завязка –____________ – развязка?

Адказы: 1. Прыказка 2. Параўнанне 3. Пятрусь Броўка 4. Казка 5. Вясёлых 6. Кульмінацыя.

 

Заданне 13

Суаднясіце аўтара і яго твор. (Максімальная колькасць балаў – 5; па 1 б. за кожны правільны адказ).

1__, 2__, 3__, 4__, 5__.

А “Ля вогнішч начлежных”

2

Б “Васількі”

3

В “Былі ў мяне мядзведзі”

4

Г “Цітаўкі”

Д “На рэчцы”

Адказы: 1В, 2А, 3Д, 4Б, 5Г.

 

Заданне 14

Якому твору адпавядае малюнак? (Максімальная колькасць балаў – 5; па 1 б. за кожны правільны адказ.)

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Адказы: 1. “Пестунь”; 2. “Ля вогнішч начлежных”; 3. “Нямоглы бацька”; 4. “На рэчцы”; 5. “Цітаўкі”.

 

Заданне 15

Назавіце, які персанаж не з’яўляецца героем твора. (Максімальная колькасць балаў – 5; па 1 б. за кожны правільны адказ.)

Назва твора

Героі

“Лішні” персанаж

“Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў”

Мядзведзь, Губаты, Барадаты, Жук

 

“Цітаўкі”

Кастусь, Мішка, Васіль, Валік

 

“Дарэктар”

Костусь, Алесь, Яська, Грышка

 

“Ля вогнішч начлежных”

Нара, Васілёк, Галіна, Барына

 

“Нямоглы бацька”

Гнат, Якім, Пятро, Максім

 

Адказы: Губаты, Васіль, Грышка, Нара, Якім.

 

Поделиться ссылкой:

Всю ответственность за содержание сведений в методических и информационных материалах, а также за соблюдение авторских прав несут авторы публикаций.

Добавить комментарий