Уласцівасці паралельных прамых. Уласцівасці вуглоў, утвораных пры перасячэнні дзвюх паралельных прамых сякучай. Урок геаметрыі, 7-ы клас

- 16:07МАТЕМАТИКА, Математика. Сценарии, Методичка

Першы ўрок геаметрыі па тэмеУласцівасці паралельных прамых. Уласцівасці вуглоў, утвораных пры перасячэнні дзвюх паралельных прамых сякучай”.

Марына ІГНАЦІК,
настаўнік матэматыкі
ДУА “Дварэцкая сярэдняя школа”
Дзятлаўскага раёна,
Гродзенская вобласць

 

 

Мэта:

– адукацыйная: стварыць умовы для ўстанаўлення сувязі паміж прыметамі і ўласцівасцямі паралельных прамых; засваення ўласцівасцей паралельных прамых з апорай на іх прыметы; выпрацоўкі навыкаў прымянення ўласцівасцей паралельных прамых і вуглоў, утвораных пры перасячэнні дзвюх паралельных прамых сякучай да рашэння задач на доказ і вылічэнне;

– развіваючая: стварыць умовы для развіцця лагічнага і матэматычнага мыслення, пазнаваўчай актыўнасці вучняў, вуснага і пісьмовага маўлення вучняў, уменняў рабіць высновы і абагульненні;

– выхаваўчая: стварыць умовы для выхавання асобы, здольнай да развіцця і супрацоўніцтва, здольнай самастойна прымаць рашэнні і аргументавана адстойваць свае перакананні, адчуваць адказнасць за выніковасць работы.

 

Ход урока

I Арганізацыя занятку. Праверка дамашняга задання

Узаемаправерка правільнасці рашэння дамашніх задач, фармулёвак прымет паралельных прамых. Узаемаацэнка. Абмеркаванне пытання.

 

II Актуалізацыя апорных ведаў. Пастаноўка задач

– У Старажытнай Грэцыі ўсіх аратараў вучылі геаметрыі, паколькі геаметрыя вучыць разважаць і даказваць. Гаворка чалавека, які валодае здольнасцю аргументавана даказваць свае высновы, успрымаецца найбольш пераканаўча.

Старажытнагрэчаскі філосаф і матэматык Фалес (640/624 – 548/545 да н. э.) (дэманстрацыя партрэта) першым пачаў “гульню” пад назвай “Дакажы”, якая працягваецца ўжо два з паловай тысячагоддзі. Напрыклад, егіпцяне, перадаючы веды вучню, казалі: “…рабі, як робіцца”. А Фалес ставіў пытанне “Чаму гэта так?” і стаў не толькі назіраць розныя ўласцівасці геаметрычных фігур, але і выводзіць адны ўласцівасці з другіх.

– Скажыце, калі ласка, пры вывучэнні якой тэмы мы з вамі таксама гэта спрабавалі рабіць? (Адказы вучняў)

– Правільна, пры вывучэнні тэарэм аб прыметах і ўласцівасцях раўнабедранага трохвугольніка.

На слайдах дэманструюцца апорныя канспекты для паўтарэння паняццяў: умова і заключэнне тэарэмы, прамая і адваротная тэарэма.  

– Давайце паспрабуем сфармуляваць нашыя вучэбныя задачы на сённяшні ўрок. (Адказы вучняў) 

 

III Вывучэнне новага матэрыялуВучням прапаноўваецца раздатачны матэрыял з фармулёўкамі прымет паралельных прамых і на дошцы дэманструецца табліца.

Прымета 1 Прымета 2 Прымета 3
Умова Умова Умова
     
Заключэнне Заключэнне Заключэнне
     

Вучням неабходна разрэзаць фармулёўкі прымет паралельных прамых, раздзяліўшы іх на ўмовы і заключэнні, а затым запоўніць атрыманымі карткамі прапанаваную табліцу з дапамогай магнітаў. (Работа ў парах).

– Што нам неабходна цяпер зрабіць, каб візуальна ўбачыць фармулёўкі ўласцівасцей паралельных прамых? (Памяняць месцамі ўмовы і заключэнні.)

Дэманструецца адпаведны слайд, вучні фармулююць уласцівасці паралельных прамых.

– Дык як звязаны прыметы і ўласцівасці паралельных прамых? (Прыметы і ўласцівасці паралельных прамых узаемна адваротныя.)

– Давайце праверым, ці верныя тэарэмы, адваротныя прыметам паралельнасці прамых: “Тэарэмы аб вуглах, утвораных дзвюма паралельнымі прамымі і сякучай”.

У дапамогу вучням дэманструецца слайд для доказу тэарэм па гатовых чарцяжах і прапаноўваецца магчымасць работы з падручнікам с. 99.

– Якім метадам будзем карыстацца пры доказе першай уласцівасці? У чым заключаецца сутнасць гэтага метаду? (Дэманструецца апорны канспект).

Дадзена:
прамыя а і b, сякучая с,
∠3 і ∠7 – унутраныя накрыжлеглыя вуглы; а || b.

Дадзена:
прамыя а і b, сякучая с, ∠1 і ∠4 – адпаведныя вуглы; а || b.

Дадзена:
прамыя а і b, сякучая с, ∠3 і ∠6 – унутраныя аднастароннія вуглы;
а || b.

Даказаць:
 ∠3 = ∠7

Даказаць:
∠1 = ∠4.

Даказаць:
∠3 + ∠6 = 180°

 

IV Замацаванне вывучанага. Рашэнне задач

1. Вусная работа (франтальная работа, прымаюцца адказы з кароткім аргументаваннем) (заданні І, ІІ узроўню):

1) тэст 1, 2 (тэарэтычнае заданне, падручнік, с. 100);

2) № 145 па гатовых чарцяжах (практычнае заданне, падручнік, с. 101).
(Адказы: 125°; 118°; 38°; 97°).

2. Пісьмовае выкананне задач па гатовых чарцяжах каля дошкі (тры вучні) з афармленнем рашэння і наступным вусным кароткім тлумачэннем перад класам (раздатачны матэрыял, заданні ІІІ узроўню).

а || b, сякучая с

1) ∠2 = 3 ∙∠1. Знайсці большы вугал. (Адказ: 135°)

2) ∠1 = ∠2 – 30°. Знайсці ∠1, ∠2. (Адказ: 75°; 105°)

3) ∠2 : ∠1 = 3 : 2. Знайдзіце меншы вугал. (Адказ: 72°)

Асобныя вучні выконваюць індывідуальнае заданне ў рамках падрыхтоўкі да алімпіяды (картка, заданне V узроўню).

3. Пісьмовае выкананне задач каля дошкі і на месцах (заданні ІV узроўню):

1) на вылічэнне № 148 (падручнік, с. 102). (Матэрыял для паўтарэння: бісектрыса вугла, раўнабедраны трохвугольнік, прымета раўнабедранага трохвугольніка). (Адказ: 50 см)

2) на доказ і вылічэнне № 149 (падручнік, с. 102). (Матэрыял для паўтарэння: прыметы роўнасці трохвугольнікаў). (Адказ: 4 см)

4. Таму, хто спраўляецца з заданнямі ІV узроўню, прапануецца для выканання заданне на доказ, № 162* (на 9–10 балаў).

 

V Тлумачэнне дамашняга задання

§ 17, № 146, № 147.

 

VI Рэфлексія

Састаўленне на дошцы калажу з гексаў (шасцівугольнікаў) “Вуглы, утвораныя пры перасячэнні дзвюх паралельных прамых і сякучай”. (Групавая работа).

Заўвага. Вучні атрымліваюць адзін гекс з надпісам і дзевяць пустых гексаў, якія яны павінны дапоўніць неабходнымі надпісамі.

VII Падвядзенне вынікаў

Самаацэнка і ўзаемаацэнка вучняў (у дапамогу дэманструецца слайд з апорай на якасць выканання вучэбных задач да ўрока і асноўныя патрабаванні да вучэбнай дзейнасці вучняў згодна вучэбнай праграме).

– Правільна ўжываю тэрміны і выкарыстоўваю паняцці:… (прамая і адваротная тэарэма, прымета і ўласцівасць, метад ад адваротнага).

– Ведаю … (прыметы паралельнасці і ўласцівасці паралельных прамых).

– Адрозніваю і правільна вызначаю… (накрыжлеглыя, адпаведныя і аднастароннія вуглы пры дзвюх прамых і сякучай).

– Умею даказваць … (прыметы паралельнасці і ўласцівасці паралельных прамых).

– Умею рашаць геаметрычныя задачы на доказ і вылічэнне, прымяняючы… (прыметы паралельнасці і ўласцівасці паралельных прамых).

Ацэньванне вучняў. 

 

Поделиться ссылкой:

Всю ответственность за содержание сведений в методических и информационных материалах, а также за соблюдение авторских прав несут авторы публикаций.

Добавить комментарий