Падрыхтоўка да ЦЭ па тэме “Арфаграфія”. Частка 1-я

- 9:26Подготовка к ЦЭ/ЦТ

Матэрыял уключае пяць тэстаў па правапісе.

Таццяна ЛОЙША,
настаўнік беларускай мовы і літаратуры
ДУА “Сярэдняя школа № 41 імя А.М.Кузняцова г. Гродна”

 

 

 

 

 

 

Тэст № 1. Правапіс галосных А, Я, Е, Э, Ы

1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара а:

1) ш_птаць;
2) бл_ха;
3) шніц_ль;
4) ш_сцьсот;
5) р_монт.

2. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара е:

1) л_генда;
2) канап_;
3) с_местр;
4) Б_рлін;
5) вал_р’ян.

3. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара я:

1) се_лка;
2) ц_цярук;
3) м_тровы;
4) ап_кун;
5) б_рэт.

4. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара ы:

1) ж_тон;
2) р_сора;
3) бр_зент;
4) др_зіна;
5) ч_снок.

5. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара э:

1) экз_мпляр;
2) пік_;
3) ж_лацін;
4) с_рвіз;
5) экз_дэрма.

6. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара а:

1) адр_с;
2) свёк_р;
3) поч_рк;
4) гл_таць;
5) лат_рэя.

7. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара е:

1) тун_ль;
2) куп_йны;
3) м_лодыя;
4) дз_сятка;
5) кал_ктыў.

8. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара я:

1) с_анс;
2) кал_ндар;
3) сув_зь;
4) роўн_дзь;
5) сн_гіры.

9. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара ы:

1) інж_нер;
2) ц_рымонія;
3) р_клама;
4) ш_дэўр;
5) канц_лярыя.

10. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара э:

1) д_кальтэ;
2) лід_р;
3) д_лікатна;
4) макрам_;
5) ш_снаццаць.

 

Тэст № 2. Правапіс малой і вялікай літар

1. Адзначце словы, якія пішуцца з вялікай літары:

1) (Н, н)обелеўская прэмія;
2) ордэн (П, п)ашаны;
3) (П, п)іфагорава тэарэма;
4) род (Р, р)адзівілаў;
5) перыяд (А, а)днаўлення.

2. Адзначце словы, якія пішуцца з вялікай літары:

1) (І, і)мпералістычная вайна;
2) (Л, л)ядовы дварэц;
3) краіны (Б, б)алтыі;
4) (К, к)упалаўская паэзія;
5) (У, у)сходняя даўгата.

3. Адзначце словы, якія пішуцца з малой літары:

1) (С, с)карыназнавец;
2) (Ц, ц)іхі акіян;
3) Аляксандр (Д, д)ругі;
4) (П, п)раметэеў агонь;
5) эпоха (П, п)алеаліта.

4. Адзначце словы, якія пішуцца з малой літары:

1) (Б, б)еларускі дзіцячы фонд;
2) (Г, г)рамадзянскае права;
3) браты (Г, г)арэцкія;
4) (Б, б)ог яго ведае;
5) (Д, д)ом афіцэраў.

5. Адзначце словы, якія пішуцца з вялікай літары:

1) (Ж,ж)ыллёвы фонд;
2) (Е, е)ўрапейскі саюз;
3) (З, з)акаўказскія рэспублікі;
4) (В, в)ечны агонь;
5) (Б, б)азедава хвароба.

6. Адзначце словы, якія пішуцца з вялікай літары:

1) (М, м)іншчына;
2) (М, м)іністр адукацыі;
3) (Н, н)ёманскія краявіды;
4) (П, п)алац мастацтваў;
5) кафедра (Б, б)еларускай мовы.

7. Адзначце словы, якія пішуцца з малой літары:

1) (П, п)адмаскоўе;
2) (Д, д)ом адпачынку;
3) (Д, д)зень беларускай навукі;
4) (Е, е)вангелле;
5) (Ж, ж)дановіцкая гародніна.

8. Адзначце словы, якія пішуцца з малой літары:

1) (А, а)рхангел;
2) (В, в)ольтава дуга;
3) (Г, г)ерой Беларусі;
4) (В, в)ысакосны год;
5) (Б, б)ожая міласць.

9. Адзначце словы, якія пішуцца з вялікай літары:

1) загад (І, і)мператара;
2) (А, а)льма-матар;
3) (Д, д)зявятая сімфонія Бетховена;
4) (Е, е)ўразія;
5) дзякаваць (Б, б)огу.

10. Адзначце словы, якія пішуцца з малой літары:

1) (Б, б)елавежская пушча;
2) (Г, г)рузіны;
3) (А, а)нтычная культура;
4) (В, в)ерсальскі мір;
5) (Г, г)арэцкія чытанні.

 

Тэст № 3. Правапіс змякчальнага мяккага знака, апострафа і раздзяляльнага мяккага знака

1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца апостраф:

1) раз_юшаны;
2) раздол_е;
3) з_зяюць;
4) кап_ё;
5) Амудар_я.

2. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца мяккі знак:

1) мен_ш;
2) дзец_мі;
3) злез_ці;
4) чэрвен_скі;
5) Дз_віна.

3. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца апостраф:

1) шчаў_е;
2) сузор_е;
3) Кандрац_еў;
4) пад_язджаюць;
5) бар_ер.

4. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца мяккі знак:

1) піс_мо;
2) верф_ю;
3) пал_цы;
4) кон_чык;
5) Куз_ма.

5. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца раздзяляльны мяккі знак:

1) рэл_еф;
2) сям_я;
3) паштал_ён;
4) Юл_ян;
5) п_еса.

6. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца апостраф:

1) салаў_і;
2) п_яўка;
3) з_езд;
4) уз_юшаны;
5) Лаўрэнц_еў.

7. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца мяккі знак:

1) старэн_кі;
2) с_няжынка;
3) пес_ня;
4) ін_шы;
5) гул_ні.

8. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца апостраф:

1) здароў_е;
2) міл_ярд;
3) Мар_я;
4) ад_езд;
5) Іл_я.

9. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца мяккі знак:

1) дз_мухавец;
2) мыш_;
3) чац_вер;
4) дз_ве;
5) ледз_ве.

10. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца раздзяляльны мяккі знак:

1) л_е;
2) Ул_яна;
3) уз_ехаць;
4) міл_ён;
5) куп_ё.

 

Тэст № 4. Правапіс падоўжаных і падвоеных зычных

1. Адзначце правільна напісаныя словы:

1) аккуратна;
2) донна;
3) касса;
4) міллён;
5) ладдзя.

2. Адзначце правільна напісаныя словы:

1) клас;
2) навелла;
3) іллюзія;
4) група;
5) аплікацыя.

3. Адзначце няправільна напісаныя словы:

1) хоббі;
2) тэлеграма;
3) шасцю;
4) Уллян;
5) аллея.

4. Адзначце няправільна напісаныя словы:

1) балада;
2) Бэлла;
3) мадона;
4) імунітэт;
5) хаккей.

5. Адзначце правільна напісаныя словы:

1) крылле;
2) лісцце;
3) дробяззю;
4) Геннадзь;
5) эскадрылля.

6. Адзначце правільна напісаныя словы:

1) ралля;
2) пранікнённа;
3) узвышша;
4) калонна;
5) адзенне.

7. Адзначце няправільна напісаныя словы:

1) туннэль;
2) суддзя;
3) цішшу;
4) юнны;
5) Фядосся.

8. Адзначце няправільна напісаныя словы:

1) тонна;
2) тысячагоддзе;
3) сяммю;
4) Юльянаўна;
5) Элла.

9. Адзначце правільна напісаныя словы:

1) багацце;
2) захаванне;
3) Ніцца;
4) масса;
5) Жанначка.

10. Адзначце няправільна напісаныя словы:

1) мучаннік;
2) Нонна;
3) адменна;
4) каллегія;
5) зелле.

 

Тэст № 5. Правапіс У/Ў

1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара у:

1) ток-шо…;
2) са…на;
3) фра…;
4) па-…краінску;
5) шчо…к.

2. Адзначце прыклады, у якіх на месцы пропуску пішацца літара ў:

1) но…-ха…;
2) крыкі “…ра”;
3) джо…ль;
4) аквары…м;
5) ла…рэат.

3. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара у:

1) фа…на;
2) стра…с;
3) а…ра;
4) ба…кон;
5) прэзіды…м.

4. Адзначце прыклады, у якіх на месцы пропуску пішацца літара ў:

1) жанчына-…ролаг;
2) натары…сы;
3) да …сяслава;
4) е…ра;
5) шо…к.

5. Адзначце прыклады, у якіх на месцы пропуску пішацца літара у:

1) ка…нер;
2) со…с;
3) сімпозі…м;
4) ва …ніверсітэце;
5) ба…л.

6. Адзначце прыклады, у якіх на месцы пропуску пішацца літара ў:

1) рака …шача;
2) па…за;
3) мастакі-…мельцы;
4) меды…м;
5) ка…бой.

7. Адзначце прыклады, у якіх на месцы пропуску пішацца літара у:

1) акіянары…м;
2) бра…нінг;
3) вялікі …раган;
4) шэдэ…р;
5) да …рны.

8. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара ў:

1) апо…дзень;
2) а…табаза;
3) пне…манія;
4) анчо…с;
5) кансілі…м.

9. Адзначце прыклады, у якіх на месцы пропуску пішацца літара у:

1) з’яўляецца …ніверсальнай;
2) шо…;
3) аквана…т;
4) да…но;
5) ваку.. м.

10. Адзначце прыклады, у якіх на месцы пропуску пішацца літара ў:

1) пасля …рагану;
2) дума…;
3) чулася …ханне;
4) дачушка-…цеха;
5) ва …фе.

 

Адказы:

Тэст №1

Тэст № 2

Тэст № 3

Тэст № 4

Тэст № 5

1. 1) 3) 5)
2. 1) 3) 4)
3. 1) 4)
4. 2) 3) 4)
5. 1) 3)
6. 1) 2) 5)
7. 3) 5)
8. 2) 3) 4)
9. 1) 2) 5)
10. 1) 4)

1. 1) 2) 4)
2. 2) 3)
3. 1) 4) 5)
4. 2) 4)
5. 2) 3) 4)
6. 1) 2) 4)
7. 2) 5)
8. 1) 2) 4)
9. 3) 4)
10. 2) 3)

1. 1) 4) 5)
2. 2) 4)
3. 2) 4) 5)
4. 1) 3) 5)
5. 1) 3) 4)
6. 2) 3) 4)
7. 1) 5)
8. 3) 4)
9. 1) 5)
10. 1) 2) 4)

1. 1) 5)
2. 1) 4) 5)
3. 2) 4) 5)
4. 2) 3) 5)
5. 1) 3) 5)
6. 1) 3) 5)
7. 1) 4)
8. 1) 3) 5)
9. 1) 2) 5)
10. 1) 2) 4)

1. 1) 3)
2. 2) 3) 5)
3. 2) 5)
4. 1) 4) 5)
5. 2) 3) 5)
6. 2) 3) 5)
7. 1) 5)
8. 1) 2) 3)
9. 2) 5)
10. 1) 2) 4)

Поделиться ссылкой:

Всю ответственность за содержание сведений в методических и информационных материалах, а также за соблюдение авторских прав несут авторы публикаций.

Добавить комментарий